www.watkrangsichon.org

24 เมษายน, 2014

ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ปรัญญา

oO วิชาการเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  นำการพัฒนา Oo


วิสัยทัศน์
oO คุณธรรม  นำวิชาการ  ผสานเทคโนโลยี  มีความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง Oo

พันธกิจ

1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
3. ยกระดับครูและบุคลากรทางการศึกษาc
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล

พันธกิจ  (MISSION)

พันธกิจที่  ๑  พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านทักษะและกระบวนการคิด  มีคุณธรรมจริยธรรมสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน
พันธกิจที่  ๒  ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
พันธกิจที่  ๓  ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
พันธกิจที่  ๔  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแนวปฏิรูปการเรียนรู้
พันธกิจที่ ๕  พัฒนาปรับปรุงกระบวนการนิเทศติดตามผลและการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่  ๖  ส่งเสริม  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษา