www.watkrangsichon.org

23 เมษายน, 2014

ข้อมูลพื้นฐาน

๑. ข้อมูลทั่วไป

๑.๑  โรงเรียนวัดกลาง  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑  ตำบลฉลอง  อำเภอสิชล   จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์  ๘๐๑๒๐  โทรศัพท์  ๐๗๕๓๔๙๓๙๒  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 
๑.๒  เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย   ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑.๓  มีเขตพื้นที่บริการ   ๓  หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ ๑   หมู่ ๓  และ  หมู่  ๔  ตำบลฉลอง  อำเภอสิชล     จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูลด้านการบริหาร

ชื่อ – สกุลผู้บริหาร  นายสายัณห์   เจียมสวัสดิ์ วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท สาขา  บริหารสถานศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  29 ธันวาคม  ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน


ข้อมูลนักเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๔) ดังนี้
๑)  จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด  ๒o๒ คน
๒)  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

 

ข้อมูลบุคลากร

 

จำนวนบุคลากรในโรงเรียนวัดกลาง ปีการศึกษา ๒๕๕๓

 

โครงสร้างหลักสูตร

โรงเรียนวัดกลาง  จัดสอนตามหลักสูตรพุทธศักราช  ๒๕๔๔
สำหรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ โรงเรียน ได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

 

จำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี

  • ช่วงชั้นที่ ๑ เท่ากับ  ๑,๐๐๐ ชั่วโมง
  • ช่วงชั้นที่ ๒ เท่ากับ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง
  • ช่วงชั้นที่ ๓ เท่ากับ๑,๒๐๐ ชั่วโมง